Nhà thơ trẻ Hoa Níp vừa qua đời và chùm thơ để lại