Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 06/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của VIFOLAC góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với mục tiêu “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.
-Huy động mọi tiềm năng trong và ngoài nước để hỗ trợ các tài năng sáng tạo văn học, nghệ thuật thuộc mọi đối tượng góp phần vào việc bảo vệ, chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới và chính sách mở cửa của Việt Nam góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,  văn minh

 

Tên tổ chức :     Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC)

Địa chỉ:      51 Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ sở 2:   66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

CN phía Nam: 81 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, Tp HCM.

Lĩnh vực:   Văn hoá - Nghệ thuật

Điện thoại: (84) 43 9435755

Email:        [email protected]

Website:     http://vifolac.vn/

STK : 19128457790888 tại ngân hàng TECHCOMBANK - Chi nhánh Sở giao dịch 

Chủ tịch Hội đồng quản lý:        Nhà văn Tùng Điển (Trần Quang Điển)

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc:  Tiến sĩ Đoàn Nô (Đoàn Thanh Nô)