SONG QUYÊN - Lý Hữu Lương đang bước những bước đầu